DANH SÁCH THUÊ BAO TRÚNG THƯỞNG CTKM ‘Data Plus’ TỪ NGÀY 06/02/2020 đến ngày 05/05/2020 DỊCH VỤ USSD HAPPY

 

STT Thuê bao trúng thưởng Giá trị giải thưởng
1 84836751xxx 1G data
2 84832312xxx 1G data
3 84916411xxx 1G data
4 84815339xxx 1G data
5 84889226xxx 1G data
6 84816870xxx 1G data
7 84855915xxx 1G data
8 84947615xxx 1G data
9 84857861xxx 1G data
10 84845208xxx 1G data
11 84859230xxx 1G data
12 84822190xxx 1G data
13 84839513xxx 1G data
14 84855915xxx 1G data
15 84839496xxx 1G data
16 84816874xxx 1G data
17 84837721xxx 1G data
18 84837721xxx 1G data
19 84822614xxx 1G data
20 84855915xxx 1G data
21 84823016xxx 1G data
22 84919825xxx 1G data
23 84814584xxx 1G data
24 84919825xxx 1G data
25 84914656xxx 1G data
26 84948286xxx 1G data
27 84947329xxx 1G data
28 84917049xxx 1G data