Thử thách ngày 14/06/2024 4 câu hỏi:

Câu 1: Noel o Uc la vao khoang mua nao trong nam?
1.Mua Dong
2.Mua Ha

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 2: Cristiano Ronaldo chi khoac ao so 7 tai Man Utd va Real Madrid A.Dung B.Sai
1.B
2.A

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 3: Vi du nao sau day minh hoa moi quan he canh tranh khac loai?
1.Oc bien va con Sam
2.Cay lua va co dai
3.Ca voi va ca map

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 4: Hai nguoi cung bat dau di tu 1 diem nguoc huong nhau 8m sau do re trai 3m.Hai nguoi cach nhau ? M
1.2m
2.8m
3.10m
4.12m

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án